अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

मितिः-२०७८।०४।१५   अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।   ग्रीन फाउन्डेसन नेपाल, काठमाडौंले लिइएको अन्तर्वार्ता परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारहरु मध्ये वर्णानुक्रमानुसार देहायका नाम...

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

मितिः-२०७८।०४।१५   अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।   ग्रीन फाउन्डेसन नेपाल, काठमाडौंले लिइएको अन्तर्वार्ता परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारहरु मध्ये वर्णानुक्रमानुसार देहायका नाम...

आवश्यकता: स्थानीय सहजकर्ता (LOCAL FACILITATOR)

आवश्यकता: स्थानीय सहजकर्ता (LOCAL FACILITATOR)

आवश्यकता !                           आवश्यकता !                           आवश्यकता !   स्थानीय सहजकर्ता (Local Facilitator) प्रकाशित मिति २०७८/०१/१४ The Tenure Facility (TF) को आर्थिक सहयोगमा...

VACANCY- LOCAL PROJECT COORDINATOR-6 NOS

VACANCY- LOCAL PROJECT COORDINATOR-6 NOS

स्थानीय परियोजना संयोजक (Local Project Coordinator)- ६ जना  प्रकाशित मिति : २०७७/११/२६ the Tenure Facility (TF) को र्आिर्थक सहयोगमा सामुदायिक वन...

VACANCY- LOCAL PROJECT COORDINATOR-4 NOS

VACANCY- LOCAL PROJECT COORDINATOR-4 NOS

स्थानीय परियोजना संयोजक (Local Project Coordinator)- ४ जना  प्रकाशित मिति : २०७७/११/२१ the Tenure Facility (TFF) को आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक वन...