0.000
अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

मितिः-२०७८।०४।१५

 

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

 

ग्रीन फाउन्डेसन नेपाल, काठमाडौंले लिइएको अन्तर्वार्ता परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारहरु मध्ये वर्णानुक्रमानुसार देहायका नाम थर भएका उम्मेदवार उत्तीर्ण भई छनौट भएको व्यहोरा सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

पद: स्थानीय सहजकर्ता

अन्तर्वार्ता परीक्षा सञ्चालन मितिः २०७८।०४।१२ गते

माग पद संख्या: ६

परिक्षामा सम्मिलित संख्या: १२

Selected Candidates
SN Name of Candidates Address
1 Amrita Bhandari Runtigadhi- 06, Rolpa
2 Debendra Pariyar Runtigadhi- 05, Rolpa
3 Keshar Bahadur Rawat Runtigadhi- 06, Rolpa
4 Nabina Gharti Magar Runtigadhi- 09, Rolpa
5 Parbati Budha Magar Runtigadhi- 09, Rolpa
6 Ramita Bishwokarma Runtigadhi- 06, Rolpa
Waiting List
1 Debendra Sarki Runtigadhi- 06, Rolpa
2 Arjun Kumar Rawot Runtigadi 01, Rolpa